Όροι Χρήσης

Νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.: Άννα Λαζαρίδου

 

H εταιρεία LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. προσφέρει τη χρήση της ιστοσελίδας, www.lkshop.gr,  υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης. Οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και την πολιτική απορρήτου και να προβούν στη χρήση του site μόνον στην περίπτωση που τα αποδέχονται πλήρως.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

 

Η ιστοσελίδα περιέχει υλικό το οποίο ανήκει στην εταιρεία  LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. έχει λάβει τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση αυτού. H εταιρεία LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί της ιστοσελίδας. Η επωνυμία LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και το λογότυπο αποτελούν καταχωρημένο σήμα της εταιρείας και απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή απομίμηση χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Όλα τα προσαρμοσμένα στην εμπορική εικόνα του LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. εικονίδια, λογότυπα, γραφικά αποτελούν tradedress του LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή ή απομίμηση αυτών χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Παραποίηση, απόκρυψη ή αφαίρεση οποιασδήποτε διακριτικής ένδειξης σχετικά με copyright, σήμα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, που περιέχεται σε ή συνοδεύει υλικό του LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ή τρίτων μερών απαγορεύεται αυστηρά.

 

Πνευματικά Δικαιώματα – Υλικό Χρήστη

 

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ρητώς ότι α) τους ανήκει το υλικό που θα υποβάλλουν στην ιστοσελίδα β) ότι το υλικό που θα υποβάλλουν στην ιστοσελίδα δεν παραβιάζει ή/και καταχράται δικαιώματα τρίτων, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, copyright, δικαιωμάτων επί σημάτων, δικαιωμάτων διαφήμισης, απορρήτου γ) θα καταβάλλουν οιοδήποτε ποσό δικαιωμάτων εις ολόκληρον που θα οφείλεται εξαιτίας του υλικού που θα έχουν υποβάλλει στην ιστοσελίδα και δ) δύνανται να συμβληθούν υπό τους παρόντες όρους.

 

Κανόνες Δεοντολογίας

 

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το υλικό που αναρτούν, αποστέλλουν, μεταδίδουν, καθιστούν διαθέσιμο στην ιστοσελίδα. Η εταιρεία δύναται να ελέγχει το υλικό που αναρτάται στην ιστοσελίδα δεν είναι όμως υποχρεωμένη να το πράττει. Η εταιρεία δεν εγγυάται για την ακρίβεια, πληρότητα, νομιμότητα και ποιότητα του  υλικού που αναρτάται στην ιστοσελίδα από τους χρήστες. Η εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη σχετικά με οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη υφίσταται σε οποιοδήποτε υλικό ή για οποιαδήποτε βλάβη, ζημιά ή/και απώλεια προκύψει από ή σε σχέση με το υλικό που αναρτούν, αποστέλλουν, μεταδίδουν, καθιστούν διαθέσιμο στην ιστοσελίδα οι χρήστες.

 

Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες, εθνικούς και διεθνείς.

 

Ειδικότερα, άμεσα ή έμμεσα:

 

Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, υβριστικού, ρατσιστικού, πορνογραφικού, χυδαίου, απειλητικού, παραβιάζοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εγείρον συναισθήματα μίσους.

 

Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας υλικού που περιέχει κακόβουλο λογισμικό, ιούς.

 

Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας υλικού με σκοπό την προώθηση ανεπιθύμητου περιεχομένου (spam).

 

Απαγορεύεται η ψευδής/παραπλανητική δήλωση στοιχείων προσώπου, φυσικού ή νομικού, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης συνεργασίας ή οιασδήποτε σχέσεως με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπo.

 

Απαγορεύεται να προχωρήσουν οι χρήστες σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα μέσω της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων, διαφήμισης, διαγωνισμών, εκτός εάν λάβουν την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

 

Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας υλικού το οποίο παραβιάζει την ιδιωτική ζωή άλλων χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου μέρους.

 

Απαγορεύεται η συλλογή δεδομένων από την ιστοσελίδα.

 

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας με σκοπό την έρευνα, παρακολούθηση, παρενόχληση χρήστη.

 

Απαγορεύεται η αλλαγή ή τροποποίηση της ιστοσελίδας ή η αλλαγή ή τροποποίηση οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας ή εφαρμογής με σκοπό να νοηθεί ψευδώς ότι η εν λόγω ιστοσελίδα ή εφαρμογή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την ιστοσελίδα www.lkshop.gr  ή/και την εταιρεία.

 

Απαγορεύεται η αντίστροφη μηχανική (reverse engineering), αποκωδικοποίηση, ανακατασκευή πηγαίου κώδικα, αποσυναρμολόγηση ή απόπειρα εξαγωγής πηγαίου κώδικα ή αλγόριθμου ή οιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, με εξαίρεση στον περιορισμένο βαθμό που εφαρμοστέοι νόμοι απαγορεύουν ρητώς τέτοιο περιορισμό.

 

Απαγορεύεται η συλλογή υλικού από την ιστοσελίδα δια αυτοματοποιημένων μέσων.

 

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, δημιουργία παράγωγων έργων, πώληση, εμπορία, ανταλλαγή, επίδειξη ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση της ιστοσελίδας, εκτός εάν επιτραπεί ρητώς από την εταιρεία.

 

Απαγορεύεται η αντιγραφή, ενοικίαση, διανομή ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση των δικαιωμάτων των χρηστών που προκύπτουν από τους παρόντες όρους χρήσης.

 

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να δρουν με τρόπο που παρεμποδίζει την ορθή κι εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.

 

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να δρουν με τρόπο που προκαλεί ή δύναται να προκαλέσει υπέρμετρο φόρτο στην υποδομή της ιστοσελίδας ή/και της Εταιρείας.

 

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να παρακάμπτουν μέτρα που χρησιμοποιεί η εταιρεία για να αποτρέψει ή να περιορίσει την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, εάν η εταιρεία έχει αναστείλει ή απαγορεύσει την πρόσβασή τους σε αυτήν.

 

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να παραβιάζουν με οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, διαγράψει, επεξεργαστεί, τροποποιήσει, περιορίσει, αποκλείσει υλικό, υλικό χρηστών ρητώς συμπεριλαμβανομένου, κατά την αποκλειστική της κρίση, χωρίς πρότερη ειδοποίηση κι αιτιολογία, το οποίο κατά την αποκλειστική κρίση αυτής νοείται ότι παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση σε ή να περιορίσει, αναστείλει ή αποκλείσει πλήρως χρήστη από την ιστοσελίδα.

 

Υπερσύνδεσμοι

 

Η εταιρεία μπορεί να παρέχει στην ιστοσελίδα υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους, ιστοσελίδες, εφαρμογές στο διαδίκτυο. Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι οδηγούν σε ιστοσελίδες, εφαρμογές κτλ των οποίων τη διαχείριση ή εμπορική εκμετάλλευση έχουν τρίτα μέρη τα οποία δε συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

 

Παρέχοντας υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα προς εξωτερικές ιστοσελίδες κλπ, η εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι εγκρίνει, συνιστά, συστήνει ή /και εγγυάται για οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή/και προϊόντα ή υπηρεσίες που αυτά παρέχουν ή ότι συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με αυτές τις τρίτες ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές κλπ εκτός εάν ρητώς ορισθεί διαφορετικά από την ίδια την εταιρεία.

 

Σημειώστε ότι όταν επιλέξετε ένα σύνδεσμο προς άλλη ιστοσελίδα,ως χρήστης θα υπόκειστε στους όρους χρήσης και στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας ,της εφαρμογής κλπ που θα επισκεφθείτε.

 

Πρέπει να λάβετε την πρότερη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας για να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο οποιουδήποτε είδους και μορφής από μια ιστοσελίδα, εφαρμογή τρίτο μέρος προς την ιστοσελίδα www.lkshop.gr. Υπόκειται αποκλειστικά στην εταιρεία να σας παρέχει αυτή την έγκριση ή όχι.

 

Η εταιρεία δεν θα αποτελεί μέρος σε οποιαδήποτε σύμβαση επιλέξετε να εισέλθετε με το τρίτο μέρος που αντιστοιχεί στον υπερσύνδεσμο.

 

Η εταιρεία δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για το υλικό οποιασδήποτε ιστοσελίδας, ιστοτόπου, εφαρμογής κτλ που συνδέεται εξωτερικά με την ιστοσελίδα www.lkshop.gr. Χρησιμοποιείτε ή επιλέγετε τους υπερσυνδέσμους αποκλειστικά με δική σας ευθύνη κι η εταιρεία δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με ζημίες ή απώλειες που θα προκληθούν σε εσάς από τη χρήση ή με αφορμή τη χρήση του υπερσυνδέσμου.

 

Περιορισμός Ευθύνης

 

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ, ΕΓΓΥΟΝΤΑΙ, ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ, ΠΛΗΡΕΙΣ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΣ.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ή ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΔΙΑΚΟΠΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, Ή ΟΤΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ Ο SERVER ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ.

 

ΣΧΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ , ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ. ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΕΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΑΓΩΓΕΣ, ΒΛΑΒΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗΣ Ή ΕΞ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ, ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ.

 

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ».

 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ Η ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΘΑ ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ, ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΔΟΛΟ Ή ΑΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ Η ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ, ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ SERVER, ΘΑ ΥΠΕΧΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: (1) ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, (2) ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ, (3) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (4) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ, (5) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ,ΒΛΑΒΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (6) ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (7) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ:

 

ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ: ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΥ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ  Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΚΩΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ.

 

ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΕΧΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ONLINE Ή OFFLINE ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΗ.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ή ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.

 

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΒΛΑΒΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΕΣ ΚΑΙ / Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΣ, ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

 

Παραίτηση

 

Προκειμένου να ισχύει παραίτηση δικαιωμάτων της LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε όπως αυτά απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, θα πρέπει να παρέχει η LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε σχετική έγγραφη συναίνεση σε χρήστη δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.

 

Σε περίπτωση που χρήστης δε συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης όμως η LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε δεν λάβει άμεσα μέτρα, κι ασχέτως από το χρονικό διάστημα που θα παρέλθει ώσπου η LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε λάβει σχετικά μέτρα, αυτή η καθυστέρηση δεν θα νοείται ως παραίτηση της LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε από το δικαίωμά της να απαιτεί μελλοντικά πλήρη συμμόρφωση προς τους παρόντες όρους από τους χρήστες.

 

Σε περίπτωση που οιοδήποτε μέρος δεν ασκήσει δικαίωμα που του παρέχεται από τους παρόντες όρους χρήσης, αυτό δεν συνεπάγεται την παραίτησή του από άλλα δικαιώματα που του παρέχονται από τους εν λόγω όρους.

 

Τροποποίηση της ιστοσελίδας

 

Η LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε διατηρεί το δικαίωμα όπως ενημερώνει, τροποποιεί, αναστέλλει τη λειτουργία ή/και διακόπτει τη λειτουργία της ιστοσελίδας, οποιοδήποτε χαρακτηριστικό αυτής ή υλικό που αυτή περιέχει, κατά το δοκούν.

 

Τροποποίηση Όρων Χρήσης

 

Η LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε διατηρεί το δικαίωμα όπως  ενημερώνει, τροποποιεί ή/και υποκαθιστά οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης, κατά την αποκλειστική της κρίση. Η νέα έκδοση των όρων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.lkshop.gr. Οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά την παρούσα σελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης. Η LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε δύναται να αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώσει τους χρήστες για την τροποποίηση των όρων. Σε περίπτωση που χρήστης δε συμφωνεί με επικαιροποιημένη εκδοχή όρων οφείλει να απόσχει άμεσα από τη χρήση της ιστοσελίδας.

 

 

 

Πολιτική Απορρήτου

 

Η εταιρεία με διακριτικό τίτλο LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε είναι υπεύθυνη επεξεργασίας και οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των χρηστών του ιστότοπου www.lkshop.gr σύμφωνα με το GDPR – Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (679/2016), καθώς και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

COOKIES

 

H ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.lkshop.gr. Τα cookies είναι αρχείο που περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης. Τα cookies δε μπορούν να μεταδώσουν ιούς ή να παράσχουν πρόσβαση στο σκληρό δίσκο του χρήστη.

 

Ειδικότερα,χρησιμοποιούνται cookies που μας βοηθούν να καταλάβουμε πώς οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το τι επισκέφτηκαν, το χρόνο που ξόδεψαν καθώς και τα τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν, όπως για παράδειγμα μηνύματα λάθους . Αυτό μας βοηθάει να βελτιώσουμε τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Τα στοιχεία που καταγράφονται δεν ταυτοποιούν τους χρήστες και όλα τα δεδομένα συλλέγονται & συγκεντρώνονται ανώνυμα.

 

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε εδώ: https://developers.google.gr/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Cookies μπορεί να χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα και σε σύνδεση με το περιεχόμενο μας και σε διαφημίσεις που εμφανίζονται σε τρίτα sites και online υπηρεσίες ώστε να αναγνωρίσουμε ότι έχετε δει ή έχετε αλληλεπιδράσει με το περιεχόμενό μας ή με διαφημίσεις μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα cookies και τις πληροφορίες που θα συλλεχθούν μέσω αυτών για να περιορίσουμε τον αριθμό των φορών που εμφανίζεται σε εσάς τυχόν διαφήμισή μας. Kι αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες ανώνυμα.

 

Η LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε δε δύναται να εξακριβώσει την ταυτότητα του χρήστη από τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies. Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα και αφορούν τους χρήστες /επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies.

 

Τρίτοι (Facebook, Google) χρησιμοποιούν cookies που μπορούν να ταυτοποιήσουν τους χρήστες καθώς και το γεγονός της εισόδου τους στον ιστότοπο www.lkshop.gr Facebook & Google δύνανται να χρησιμοποιήσουν τα cookies και τα στοιχεία που συλλέγουν μέσω αυτών για την προβολή στους εν λόγω χρήστες διαφημίσεων και υλικού του LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε ή να εμφανίσουν στα analytics της σελίδας www.lkshop.gr την ανάλυση των επισκέψεων των χρηστών στην ιστοσελίδα ή να εμφανίσουν στους χρήστες όταν βρίσκονται σε περιβάλλον εκτός της ιστοσελίδας www.lkshop.gr περιεχόμενο/διαφημίσεις που άπτεται των ενδιαφερόντων τους με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέσω cookies για τις σελίδες που επιλέγουν να επισκέπτονται (π.χ. www.lkshop.gr).

 

O χρήστης μπορεί να επιλέξει να απενεργοποιήσει/αναστείλει ή να ενεργοποιήσει τη λειτουργία των cookies , ολικά ή μερικά τροποποιώντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Συγκεκριμένα ανάλογα με το είδος browser που χρησιμοποιείτε μπορείτε να ακολουθήσετε τους παρακάτω συνδέσμους με οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies:

 

Microsoft Windows Explorer

 

https://support.microsoft.gr/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Google Chrome

 

https://support.google.gr/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn\\\_cookies

 

Mozilla Firefox

 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies

 

Apple Safari

 

https://support.apple.gr/kb/PH21411?viewlocale=en\\\_US&locale=en\\\_US

 

Εάν χρήστης επιλέξει να απορρίψει/απενεργοποιήσει τη χρήση όλων ή των αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας cookies τότε ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση της ιστοσελίδας καθώς και να περιοριστεί η πρόσβαση του χρήστη αυτού στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Αντίστοιχα αυτή η ενέργεια μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο και στη λειτουργία άλλων ιστοσελίδων συνδεδεμένων με την παρούσα ή μη.

 

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει cookies που έχουν αποθηκευτεί στον εξοπλισμό του. Παρ’όλα αυτά η διαγραφή αυτών ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία/απόδοση της ιστοσελίδας ή/και τυχόν άλλων ιστοσελίδων/εφαρμογών συνδεδεμένων με την παρούσα ή μη.

 

Ζητείται από κάθε χρήστη κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα να αποδεχθεί τη χρήση Cookies σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ,αποδεχόμενος/η την παρούσα πολιτική ο χρήστης αποδέχεται τη χρήση cookies από μέρους της ιστοσελίδας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

 

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κλπ.), εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας για την επικοινωνία μαζί σας.

 

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους στο newsletter, για τη λήψη προσφορών και ενημερωτικών δελτίων της.

 

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών μέσω της χρήσης cookies για την βελτίωση της ιστοσελίδας και της προσαρμογής του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες περιηγούνται σε αυτήν και την καλύτερη εμπειρία τους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή σας ή σε άλλες συσκευές (smartphones, tablets) κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούνται για να «θυμούνται», όταν ο υπολογιστής ή η συσκευή σας έχει πρόσβαση στις σελίδες μας. Τα cookies είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία των σελίδων μας και για να σας βοηθήσουμε να ψωνίζετε online. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προσαρμογή των προϊόντων και των υπηρεσιών, που προσφέρονται σε εσάς, τόσο στις ιστοσελίδες μας όσο και σε άλλους ιστότοπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) που έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα για όλους τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας καθώς και για την εκτέλεση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε θα συναινούν και θα αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι της εταιρίας.

 

Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού σκοπού και φορητότητας σύμφωνα με τα άρθρα 12-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας). Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

 

H εταιρία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα LAK Lazaridis ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, την προώθηση αγαθών και την ενημέρωση των πελατών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά την ασφάλεια συναλλαγών καθώς και την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων ή ακόμη για πραγματοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού σκοπού και φορητότητας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@lkshop.gr με θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «GDPR ενημέρωση από χρήστη ιστοσελίδας».

 

Εναλλακτικά, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.